Welkom op onze website! Wij hopen hiermee te kunnen inspelen op de behoefte naar informatie over milieu en milieuvraagstukken in Suriname. 

Er is informatie voor iedereen: studenten, leerkrachten, beleidmakers en het algemeen publiek. Wilt u meer informatie die u niet ziet op de website neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Afdeling Public Relations

Wilt u de  betekenis weten van het NIMOS-logo?  >>>

Milieutip van de Week

.
 

Hier zijn wij het mee eens. Jij toch ook? Help mee aan een kwikveilig Suriname en meld je ook aan via onze website http://www.nokwik.sr/.

 

 

 

FaceBook page NIMOS
Bezoek ook onze facebook page "Nationaal Instituut voor Milieu en
Ontwikkeling in Suriname."

Ter inzage: EIA Teikoku Oil drilling program
Tot 7 november 2014 bestaat de mogelijkheid de EIA voor het
Teikoku drilling programma te bekijken op ons kantoor.

Ter inzage: ESIA Rapport t.b.v. Kaloti Suriname Mint House.
Tot 3 oktober 2014  ter inzage op ons kantoor de ESIA van dit
project dat bestaat uit de fysische constructie van een 'mint
house' te Zanderij, en de bedrijfsvoering hiervan.

Apache ESIA for drilling Block 53 Offshore Suriname
Tot 13 oktober 2014 ter inzage op ons kantoor, de ESIA voor het
boorprogramma binnen het offshore Blok 53, in opdracht van de
Staatsolie Maatschappij Suriname. Het geplande boorprogramma
zal in het eerste kwartaal van 2015 aanvangen. Apache zal twee
putten boren. De concessie van Apache in Blok 53 heeft een
oppervlakte van ±3500km2, ongeveer 160km ten noorden van
de kust van Suriname.

 Tambaredjo Olieveld
 
Tot 1 augustus 2014 ter inzage de Milieu en Sociale Effecten Rapportage betreffende de productie ontwikkeling van het farmersland gebied in het Tambaredjo Olieveld.

Nederlandse versie van de PRODOC
Wij hopen met deze versie het kritisch doornemen van het document
enigszins te hebben vergemakkelijkt. De periode voor het opsturen
van commentaar zal aflopen op 16 mei a.s. Op 19 mei zal er een
algemene bijeenkomst worden gehouden waarbij de verkregen
commentaren zoals verwerkt in de PRODOC zullen worden
gepresenteerd aan de stakeholders ter afsluiting  van het process
van formulering van PRODOC ontwikkeling.
Klik hier voor de nederlandse versie van de PRODOC.

Coronie Dryland Exploration Drilling Project

 
Tot 14 mei 2014 ligt de 'Limited Environmental and Social Impact Assessment for the Coronie dryland exploration drilling project' ter inzage voor commentaar.

Caribbean National Ozone Officers Network meeting 2014
Van 8-10 april heeft het NIMOS de jaarlijkse Caribbean National
Ozone Officers Network georganiseerd. Het hoofddoel van deze
meeting was om de implementatie van het Montreal Protocol ter
uitbanning van Ozonlaag Afbrekende Stoffen (de zgn. Ozone
Depleting Substances (ODS)) in Caribische landen te bespreken.
De opening van deze meeting vond plaats op maandag 7 april in
hotel Courtyard by Marriott.
Lees meer hierover in het krantenartikel verschenen in
De Ware Tijd van 8 april 2014.

Terms of References voor het R-PP Transition Project
Voor de functie van Negotiations and climate change expert >>>
en de functie van  Fundraising and partnership expert >>>.
Bent u geïnteresseerd?
Solliciteer dan uiterlijk vrijdag 28 maart 2014 schriftelijk.

PRODOC (Project Document) R-PP
In het kader van het samenstellen van het PRODOC voor de
implementatie van het Suriname Readiness Preparation Proposal
(R-PP), krijgt het algemeen publiek de gelegenheid om het
document door te nemen en daarop commentaar te geven.
U mag tot en met 18 april uw input opsturen naar de Project
Manager via info@nimos.org met een cc naar de Project
Coördinator via hmalone.redd@nimos.org en de PRODOC
consultant lisakb88@gmail.com
Voor de PRODOC General review klik hier, en voor de
PRODOC Addendum General review klik hier.


NIMOS traint KPS hoe om te gaan met geluidshinder

Het NIMOS heeft in de week van 20-24 januari 2014 het eerste deel van
de training "Introductie tot geluidsmeting" verzorgd aan het Korps Politie
Suriname. Er volgt nog een sessie waarbij de wetsdienaren in het
veld geluidsmetingen zullen uitvoeren. Het organiseren van deze
training heeft plaatsgevonden op initiatief van Inspecteur Ruben Dijks,
Ressort Commandant van het Ressort Geyersvlijt.
Vanwege de toename aan klachten vanuit de Surinaamse gemeenschap
met betrekking tot geluidsoverlast en geluidshinder, neemt de vraag naar
technisch kader steeds toe. Met deze trainingsessies geeft het NIMOShier
invulling aan. De training zal de Handhavers van de Wet de nodige tools en
inzichten verschaffen bij gevallen van geluidsoverlast.

Ter inzage: ESIA for Exploration Drilling Project block IV, 
                  Nearshore, Suriname
De samenvatting van het conceptrapport is ter inzage op ons kantoor.
U kunt het rapport ook downloaden van de website van Staatsolie:

www.staatsolie.com/staatsolie_projecten.html.

Ter inzage: Environmental and Social Impact Assessment 
                  of the Nearshore Seismic Project in Suriname
De samenvatting van het conceptrapport is ter inzage op ons kantoor.
U kunt het rapport ook downloaden van de website van Staatsolie:
www.staatsolie.com/staatsolie_projecten.html.
Commentaar op dit rapport wordt tot en met
maandag 3 februari 2014  tegemoet gezien.

Vacature voor het Readiness Preparation Proposal (R-PP) Transition Project
1. Technical REDD+ officer
>>>
2. Communications and Dialogue Expert >>>
3. Environmental Legislation and Policy Expert >>>
Bent u geïnteresseerd? Solliciteer dan uiterlijk woensdag 15 januari 2014 schriftelijk.

Uitbannen kwik gemakkelijker gezegd dan gedaan
Het uitbannen van de import van kwik is dringend vereist. Dit geldt
ook voor het ongecontroleerd gebruik daarvan. Op 10 oktober
hebben 147 landen het Minamata-verdrag in Japan getekend.
Landen die dit verdrag tekenen, committeren zich eraan eraan kwik
volledig uit te bannen. Lees meer op
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20218


Suriname participeert aan REDD+ conferentie in Panama
Suriname heeft van 19 tot en met 31 oktober deelgenomen aan de
REDD+ conferentie voor landen met een REDD+ programma. De workshop
in Panama was bedoeld om een strategie uit te werken hoe inheemsen
en in stamverband levende gemeenschappen bewust  en vrijwillig te
betrekken bij het REDD+ programma van de Verenigde Naties >>>.

UNDP schenkt ICT materiaal aan NIMOS
  
Op 1 november 2013 vond de overdracht plaats van ICT hardware en software door de UNDP Guyana vertegenwoordiger, Patrick John. Cedric Nelom, de waarnemend directeur NIMOS nam dit materiaal in ontvangst en overhandigde deze op zijn beurt aan de office manager van het NIMOS, Lieneke van Ams. Dit materiaal dat onder andere bestaat uit een computer, laptop, printer, fotocamera en screen, is geschonken door de UNDP ten behoeve van het transitieproject  dat tot juli 2014 loopt. Na deze transitieperiode wordt een begin gemaakt met de uitvoering van het REDD+ readinessproject met een looptijd van vijf jaren. De technische coördinatie van het REDD+ project ligt sedert juni 2013 bij het NIMOS.

NIMOS en het Minamata Verdrag

     

Het NIMOS werkt nu aan een document om de overheid te assisteren bij
het maken van de beslissing om het kwikverdrag te tekenen.
Het verdrag werkt ernaartoe om vanaf 2020 de belangrijkste producten die kwik bevatten te verbieden, zoals batterijen, lampen en
thermometers. Ook aan het gebruik van het kwikhoudend amalgaam door tandartsen, en het verwerken van kwikafval zullen er eisen gesteld worden. Wereldwijd draagt vooral de kleinschalige goudwinning bij aan de vervuiling van het milieu door kwik. Het Minamata verdrag beoogt daarom een verbod op kwikmijnbouw te verwezenlijken, een sector die in Suriname de grootste kwikvervuiler is. Het Minamataverdrag zou handvaten kunnen bieden.
Inmiddels hebben in oktober 2013 147 landen dit verdrag van de Verenigde Naties tegen kwikvervuiling getekend. Suriname is daar nog niet bij. Om een gedegen advies uit te brengen, heeft het NIMOS consultatierondes gehouden met wetenschappers, vertegenwoordigers van de overheidssector, goudverwerkingsbedrijven, kleingebruikers, goudopkoopbedrijven en internationale organisaties. Ook is op de ondernemersavond voor het KKF een presentatie gehouden voor de leden. De presentaties werden gehouden door Farzia Hausil (legal advisor NIMOS) en Gwendolyn Smit (externe consultant NIMOS). Deze presentaties kunnen hier bekeken worden;
Producten en processen met potentieel kwikgebruik.>>>
Het Minamata Verdrag: The beginning of the ending of mercury >>> .

 


REDD+ nieuws
Op deze link http://dwtonline.com/206956 is te lezen waarom de rol van
de binnenlandbewoners zo belangrijk is voor het slagen van REDD+.

Nationale Wetgeving Natuurbeheer
Het project “National Environmental Legislation – Legal Framework for
Nature Management” wordt uitgevoerd door Schurman Advocaten en
wordt gefinancierd door Suriname Conservation Foundation.
Het project heeft als doel het geheel aan nationale wetgeving op het
gebied van natuurbeheer in kaart te brengen en na te gaan hoe deze
in relatie staat tot de internationale verdragen waarbij Suriname partij
is. De website www.milieuwetten.com kan door iedereen geraadpleegd
worden

Minamata Verdrag
Op 14 maart heeft het NIMOS een eendaags seminar georganiseerd in
verband met haar 15-jarig bestaan. Het onderwerp was :
"Minimaliseren en Voorkomen van kwikgebruik in Suriname".
De verschillende presentaties van dit seminar kunnen hier bekeken worden.
Presentatie 1: Het Minamata Verdrag: internationale ontwikkelingen voor
het minimaliseren en voorkomen van kwikgebruik
verzorgd door
mw. mr. Farzia Hausil. legal advisor NIMOS.
Presentatie 2: Kwikdampen in Paramaribo verzorgd door dhr. Ir. Dennis
Wip, docent Faculteit der Technologische Wetenschappen.
Presentatie 3: Ordening Kleinschalige Goudwinning in Suriname door
dhr. Gerold Dompig, voorzitter Managementteam Ordening Goudsector.
Presentatie 4: Kwikvervuiling in het aquatisch milieu in Suriname door
dhr. Dr. Paul Ouboter, hoofd NZCS/CMO.
Ook kan het Minamata Verdrag hier gedownload worden.


Milieugerelateerde Verdragen geratificeerd door Suriname

Het NIMOS heeft op donderdag 17 januari 2013 het eerste exemplaar
van haar jongste publicatie gelaunched. Dit basisdocument geeft
behalve een duidelijk overzicht van de verschillende milieu-
gerelateerde verdragen eveneens de doelstelling van elk verdrag en
ook welke rechten en plichten voortvloeien uit deze verdragen voor
Suriname. Dit boekwerk is verkrijgbaar bij het NIMOS  voor het bedrag
van SRD 110,-
 of US$ 35,-

Lesbrieven NIMOS 

In het kader van Wereld Milieu dag op 5 juni 2011, heeft het NIMOS lesbrieven vervaardigd voor leerlingen van het GLO- en VOJ onderwijs.
De lesbrieven met als thema: klimaatverandering, kwik, afval, ozon en milieuvervuiling zijn bedoeld om de leerkrachten in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder te voorzien van basis informatie over actuele milieuproblemen. Voorts kan de informatie, opgenomen in de lesbrieven, als naslagwerk dienen bij het verzorgen van natuuronderwijs en aardrijkskunde lessen.
De launch vond plaats op maandag 30 mei in aanwezigheid van de ATM directeur Steven Relyveld, de minister van MINOV de heer Raymond Sapoen en vertegenwoordigers van verschillende scholen.
De lesbrieven zullen worden gedistribueerd op landelijk niveau op de verschillende lagere- en VOJ scholen.
Lesbrief Klimaatverandering blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief De Ozonlaag          blad 1>>> blad 2 >>>  blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Afval                     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Kwik                     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>
Lesbrief Milieuvervuiling     blad 1 >>> blad 2 >>> blad 3 >>> blad 4 >>>

Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Education en Public Outreach.

Bekendmaking/Oproep van het
Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)

Vanaf 1 januari 2010 zijn in Suriname en ook in de rest van de wereld bepaalde koelmiddelen verboden.
Bevat uw oude ijskast,vriezer of auto- airco één van deze schadelijke koelmiddelen, dan kunt u contact maken met de volgende bedrijven.
Medewerkers van deze bedrijven zijn getraind om deze gassen te vervangen. Het schadelijke koelmiddel wordt dan slechts tegen service kosten en op deskundige wijze vervangen. 
Zijn er onduidelijkheden of wilt u hierover meer geïnformeerd worden, bel naar de Ozon Unit van het NIMOS op het telefoonnummer 520043/520045 of mail naar: info@nimos.org.

Volgt u ook onze berichten via radio en televisie!

Fu kibri a Ozonlaag un n’e gebroiki CFK!

Autobumperstickers met milieuboodschap 

Het NIMOS houdt zich, behalve met richtlijnen en adviezen, ook bezig met bewustwording van de samenleving.  Dit doen wij door het ondernemen van verschillende activiteiten.
Onlangs hebben wij mooie autobumperstickers gepresenteerd met vijf verschillende tips, die u zo op de bumper van uw auto kunt aanbrengen.
Ze zijn gericht op het bewustmaken van de samenleving over haar eigen verantwoordelijkheid tot het schoonhouden van Suriname.
U kunt het NIMOS helpen om uw medeburger bewust te maken over hoe milieuvriendelijk te rijden in het verkeer, hoe zuinig om te gaan met water, geen afval te gooien uit de auto, hoe de ozonlaag te beschermen of hoe ons milieu schoon te houden.
De stickers haalt u voor SRD 1 per stuk op ons kantoor aan het Onafhankelijkheidsplein 2. Wilt u een grote partij van deze stickers aanschaffen, laat ons dat van te voren weten.
  
 
 autobumperstickers


 
 


 


 

 

De missie van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname is het initiëren van de ontwikkeling van een nationaal juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame ontwikkeling.

Heeft u een milieuklacht?
Klik hier >>>

Bericht van de waarnemend Directeur dhr. Cedric Nelom MSc.

 

Beste website bezoeker,

Gedurende de afgelopen jaren heeft het NIMOS een goede samenwerking tot stand kunnen brengen met overheidsinstanties waaronder >>>

 

 
Geef u hier op voor de Newsletter.
Newsletter Signup
First name *
Surname *
Email *
Copyright Nimos, Paramaribo - Suriname